Všeobecné obchodné podmienky pre nákup tovaru a služieb

Definície pojmov termíny a skratky uvedené nižšie majú nasledovný význam:

Zmluvné strany sa rozumie Kupujúci/ Odberateľ/ Objednávateľ a Predávajúci/ Dodávateľ/Poskytovateľ, ďalej označené tiež ako „Zmluvné strany“, jednotlivo tiež „Zmluvná strana“.

Kupujúci/ Odberateľ/ Objednávateľ sa rozumie spoločnosť ECO-BAGS, s.r.o., so sídlom ul. Michala Šimonoviča 481/16, 907 01 Myjava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne, oddiel Sro, vložka č. 28509/R, IČO: 366 405 81.

Predávajúci/ Dodávateľ/Poskytovateľ je podnikajúca fyzická alebo právnická osoba, bližšie špecifikovaná v Objednávke, od ktorej Kupujúci kupuje tovar, resp. prostredníctvom ktorej sú Odberateľovi/ Objednávateľovi poskytnuté služby, iné Plnenia uvedené bližšie   Objednávke.

Objednávka sa rozumie objednávka vygenerovaná v informačnom systéme Kupujúceho/Odberateľa/Objednávateľa, prostredníctvom ktorej si Kupujúci/Odberateľ/Objednávateľ objednáva určité Plnenie bližšie určené v Objednávke. Plnenie sa rozumie akékoľvek dodanie tovaru a/alebo poskytnutie služby bližšie špecifikované v Objednávke. 

I. Všeobecnéustanovenia

Ak nie je Zmluvnými stranami dohodnuté inak Všeobecné obchodné podmienky pre nákup tovaru/služieb ( ďalej ako „VOP“) predstavujú základné dojednania Zmluvných strán, ktoré sa aplikujú na úpravu práv a povinností subjektov záväzkovo právnych vzťahov, ktoré vznikli na základe Objednávky Odberateľa. VOP sú pre Zmluvné strany záväzné. Akékoľvek iné dojednania alebo podmienky odporujúce týmto VOP, najmä obchodné podmienky Dodávateľa sa pre vzťahy medzi Zmluvnými stranami nepoužijú, pokiaľ sa na tom výslovne Zmluvné strany písomne alebo prostredníctvom mailu nedohodnú.

II. Objednávka

Neoddeliteľnou súčasťou každej Objednávky sú tieto VOP. Odberateľ má právo písomne alebo prostredníctvom mailu zrušiť odoslanú Objednávku najneskôr do času, kým nebola druhou Zmluvnou stranou písomne alebo prostredníctvom mailu potvrdená. Dodávateľ je povinný do 3 dní oznámiť, že Objednávku nemôže akceptovať, inak sa má za to, že Objednávka bola potvrdená. Ak Dodávateľ bude chcieť zrušiť Objednávku musí tak urobiť bezodkladne  a zároveň najneskôr do času, ako bude táto Objednávka potvrdená Objednávateľom, inak takáto Objednávka ostáva v platnosti.

III. Čas a miesto plnenia/dodania

Ak nie je ustanovené inak Zmluvné strany sú viazané časom a miestom Plnenia uvedeným v Objednávke. Dodávateľ je povinný informovať bezodkladne Odberateľa o skutočnostiach, ktoré majú za následok, že Plnenie nebude doručené riadne a včas. V prípade, že sa Dodávateľ dostane do omeškania s dodaním tovaru/ poskytnutím služby o viac ako 10 dní, Odberateľ má právo odstúpiť od zmluvy. Nárok na úhradu zmluvnej pokuty tým nie je dotknutý. Ak nie je Zmluvnými stranami dohodnuté inak, pre doručenie tovaru sa použijú všeobecné pravidlá INCOTERMS 2020 „DAP“. Plnenie musí byť prevzaté a potvrdené oprávnenou osobou. Zmluvné strany si v Objednávke určia oprávnenú/é osobu/y.

IV. Prechod nebezpečenstva vád natovare

Vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody na veci prechádza na Odberateľa okamihom prevzatia Plnenia. Prechod nebezpečenstva vád na tovare sa riadi príslušnými obchodnými podmienkami podľa INCOTERMS 2020.

V. Zodpovednosť zaškodu

Dodávateľ je povinný postupovať pri poskytovaní Plnenia podľa Objednávky s vynaložením maximálnej odbornej starostlivosti a je povinný vždy dbať na záujmy Odberateľa a konať v súlade s nimi. Dodávateľ zodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá vznikne počas Plnenia Objednávky. Dodávateľ je povinný podať urýchlene Odberateľovi správu o akejkoľvek škode, ktorá vznikla počas Plnenia Objednávky. Odberateľ je oprávnený započítať si pohľadávky voči Dodávateľovi vzniknuté na základe uplatnenia si nároku na náhradu škody ako aj nároku na uhradenie zmluvnej pokuty.

VI. Kúpna cena, balenie

Kúpna cena je dohodnutá v Objednávke. Ak nie dojednané inak Kúpna cena zahŕňa poplatky za balenie, jeho prepravu do miesta dodania, ako aj ostatné náklady spojené s dodávkou, najmä prepravné náklady, clá a iné poplatky súvisiace s jeho dovozom,

certifikáciou, zneškodnením. Kúpna cena je platná len ak ju Odberateľ vopred odsúhlasí. Dodávateľ je povinný zabaliťtovar takým spôsobom, ktorý zaistí jeho plnohodnotnú ochranu proti poškodeniualebo zničeniu behom prepravy či v priebehu manipulácie s ním a v prípade, že to charakter tovaru vyžaduje, je povinný dodať Odberateľovi návod k obsluhe tovaru v slovenčine.

VII. Platobné podmienky,fakturácia

Pokiaľ nie je Zmluvnými stranami dohodnuté inak, podkladom pre úhradu kúpnej ceny je faktúra vystavená Dodávateľom. Dodávateľ je oprávnený vystaviť faktúru za Plnenie až po úplnom a riadnom dodaní príslušného Plnenia špecifikovaného v Objednávke. Odberateľ uhrádza splatné faktúry vždy k 5. a 20. pracovnému dňu kalendárneho mesiaca (“Platiaci deň”). V prípade, ak posledný deň lehoty splatnosti faktúry podľa tohto bodu VOP pripadne na iný ako Platiaci deň, bude lehota splatnosti príslušnej faktúry predĺžená až do najbližšieho platobného termínu, pričom sa týmto Odberateľ nedostane do omeškania s úhradou faktúry, s čím Predávajúci vyjadruje svoj súhlas. Faktúra sa považuje za uhradenú včas, ak v posledný deň splatnosti bude Odberateľovi odpísaná z jeho účtu fakturovaná suma v prospech Dodávateľa, aj keď finančné prostriedky budú Dodávateľovi pripísané neskôr. Faktúra Dodávateľa musí spĺňať všetky náležitosti daňového dokladu, v opačnom prípade je Odberateľ oprávnený príslušnú faktúru Dodávateľovi vrátiť, lehota splatnosti v takomto prípade začne plynúť odznova až od doručenia opravenej faktúry, v súlade s podmienkami uvedenými v tomto bode.

VIII. Okolnosti vylučujúce zodpovednosť

Zmluvné strany si nebudú vzájomne zodpovedné za dôsledky porušenia svojich povinností spôsobených okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť za predpokladu, že Zmluvná strana nárokujúca si uplatnenie okolnosti vylučujúcej zodpovednosť oznámi písomne alebo prostredníctvom mailu druhej Zmluvnej strane existenciu takejto okolnosti najneskôr do 10dní od získania vedomosti o tejto udalosti. Okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť sú požiar, katastrofa, záplavy, zemetrasenie, vojna, embargo, štrajk,výluky,akékoľvekiné okolnosti,ktorých vzniknemohladruhá Zmluvnástranavopred predpokladaťaktorýchdôsledkomje,že druhá Zmluvná strana nemohla plniť podľaObjednávky.

IX. Zodpovednosť za vady, záruky

Dodávateľ zodpovedá za vady, ktoré má Plnenie (tovar/služba) v okamihu, keď prechádza nebezpečenstvo škody na tovare na Odberateľa, aj vtedy, ak sa vada stane zjavnou až po tomto čase. Dodávateľ zodpovedá za akúkoľvek vadu, ktorá vznikne po prechode nebezpečenstva škody, a to po dobu 3 (troch) rokov bez ohľadu na to, či je vada spôsobená porušením povinnosti alebo nie. Týmto nie je dotknuté právo Odberateľa na náhradu škody, ktorá mu vznikla v dôsledku vady na Plnení.

V prípade, že Dodávateľ dodá Plnenie s vadami alebo je v omeškaní s dodaním tovaru/služby, Odberateľ môže uplatniť nasledovné nároky:

(i) požadovať odstránenie vád dodaním náhradného tovaru, resp. bezvadnej služby, dodanie chýbajúceho tovaru, vykonanie toho čo nebolo vykonané, odstránenie právnych vád,
(ii)odstránenie vád opravou tovaru, ak sú vady opraviteľné,
(iii)primeranú zľavu z kúpnejceny/odmeny za službu,
(iv)odstúpenie od Objednávky,

Voľba medzi uvedenými nárokmi vyššie patrí Odberateľovi. Popri uvedených nárokoch má Odberateľ nárok na náhradu škody, ako aj zmluvnú pokutu.

X. Zmluvnépokuty

V prípade porušenia zmluvných povinností sa Zmluvné strany dohodli na nasledovných zmluvných pokutách:

(i)pri omeškaní Dodávateľa s dodaním tovaru/ poskytnutím služby do 30 dní od dohodnutého dátumu Plnenia, denne 1% zceny nedodaných výrobkov, alebo služieb, za každý i začatý deňomeškania,
(ii)pri omeškaní Dodávateľa s dodaním tovaru/ poskytnutím služby nad 30 dní od dohodnutého dátumu Plnenia, denne 0,5% z ceny nedodaných výrobkov, alebo služieb, za každý i začatý deňomeškania,
(iIi) pri porušení povinnosti ochrany Dôverných informácií zo strany Dodávateľa pokuta vo výške 5.000 EUR za každé jednotlivé porušenie.

Uhradením zmluvnej pokuty nezaniká nárok na uhradenie náhrady škody. Dotknutá Zmluvná strana je oprávnená domáhať sa náhrady škody presahujúcej zmluvnú pokutu. Zmluvná strana, ktorá porušila povinnosť, je povinná uhradiť zmluvnú pokutu do 15 dní od doručenia písomnej výzvy oprávnenej Zmluvnej strany na jej uhradenie.

XI. Autorské práva a práva vyplývajúce z duševnéhovlastníctva

Dodávateľ sa zaväzuje, že poskytnuté Plnenie nebude porušovať alebo zasahovať do autorských práv / práv vyplývajúcich z duševného vlastníctva tretích osôb ani ich inak poškodzovať. V prípade, že to charakter Plnenia vyžaduje, je Dodávateľ povinný poskytnúť Objednávateľovi licenciu k Plneniu v čo najširšom možnom rozsahu, pričom odmena za licenciu je už zahrnutá v kúpnej cene/odmene za službu.

XII. Prehlásenie Dodávateľa (bezpečnosti dodávateľskýchreťazcov)

Dodávateľ je povinný zaisťovať, aby bol tovar dodávaný jeho spoločnosťou vyrobený, skladovaný, spracovaný, balený a nakladaný  v zabezpečených prevádzkach alebo priestoroch a počas výroby, skladovania, opracovania alebo zapracovania, nakládky a dopravy bol chránený pred neoprávnenou manipuláciou a prístupom nepovolených osôb. Rovnako je Dodávateľ povinný zaistiť, aby bol personál zaisťujúci výrobu, skladovanie, spracovanie, balenie, nakládku, dopravu  tovaruspoľahlivý.

Obchodní partneri,ktoríkonajú nazákladepovereniaDodávateľa,musiabyťdodávateľompoučení o nutnostizaisteniabezpečnosti dodávateľských reťazcov v súlade s vyššie uvedenýmipožiadavkami.Dodávateľpotvrdzuje, že Plneniezodpovedá príslušným právnym predpisom a normám.

XIII. Dôvernéinformácie

Zmluvné strany sú povinné zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach obchodnej, výrobnej a technickej povahy, o ktorých sa dozvedeli pri plnení záväzkov vyplývajúcich z Objednávky voči akýmkoľvek 3 stranám. Všetky povinnosti Zmluvných strán týkajúce sa ochrany Dôverných informácií a osobných údajov platia bez ohľadu na trvanie Objednávky.

XIV. Rozhodné právo, prechod práv a povinností

Všetky práva a povinnosti vyplývajúce zo zmluvného vzťahu Zmluvných strán, alebo vo vzťahu k nim, alebo ich porušenia, zániku alebo neplatnosti neupravené VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami právnych predpisov Slovenskej republiky, najmä ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných jej všeobecne záväzných právnych predpisov, a to bez ohľadu na kolízne normy. Zmluvné strany sa dohodli, že akýkoľvek spor vyplývajúci z obsahu ich záväzkov vzniknutý z dôvodu Plnenia predmetu Objednávky sa bude riešiť prednostne formou vzájomnej dohody. V prípade, ak takáto dohoda nebude možná, bude spor s definitívnou platnosťou vyriešený Rozhodcovským súdom Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory v Bratislave. Jazykom konania pred rozhodcovským súdom bude slovenčina, v prípade ak je Dodávateľ zahraničný a iný ako český subjekt, bude jazykom konania angličtina. Zmluvné strany vyhlasujú a prehlasujú, že jeho nález bude pre nich záväzný a podriadia sa mu. Prevod práv a povinností vyplývajúcich z Objednávky a/alebo týchto VOP na tretiu stranu je možný výlučne na základe písomného súhlasu Odberateľa.

VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 01.06.2023

Používame súbory cookies pre zlepšenie funkčnosti našich stránok. Používaním webstránok eco-bags.sk nám dávate súhlas s ich používaním na uloženie informácií. Viac informácií OK
xxs
xs
s
m
l
xl