Všeobecné obchodné a dodacie podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

1.1. Spoločnosť ECO-BAGS, s.r.o. so sídlom Michala Šimonoviča 481/16, 907 01 Myjava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne v oddiel Sro, vložka č. 28509/R, IČO: 366 405 81 (ďalej aj ,,predávajúci“) sa v rámci svojho predmetu podnikania zaoberá výrobou obalových materiálov (papierové vrecká) určených na styk s potravinami a ich predajom.

1.2. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú právne vzťahy a podmienky, ktoré vznikajú medzi spoločnosťou ECO-BAGS, s.r.o. a jej zákazníkmi (právnickými osobami a podnikajúcimi fyzickými osobami) pri nákupe jej výrobkov. Na zmluve medzi predávajúcim a kupujúcim je uvedená informácia o možnosti nahliadnutia do všeobecných obchodných podmienok, ktoré sú k dispozícii pre zákazníkov na internetovej stránke spoločnosti ,,www.eco-bags.sk“.

1.3. Tieto všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na všetky obchody, uskutočnené medzi spoločnosťou ECO-BAGS, s.r.o. a zákazníkom, vrátane všetkých služieb poskytovaných v tejto súvislosti, pokiaľ sa predávajúci a kupujúci nedohodnú v kúpnej zmluve a/alebo v obchodnej korešpondencii inak. Ústne prehlásenia bez písomnej dohody akceptovanej predávajúcim a kupujúcim nie sú pre predávajúcehozáväzné. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú pre zákazníka záväzné od okamihu, kedy vstúpi do právneho vzťahu s predávajúcim, teda od okamihu, kedy je medzi predávajúcim a zákazníkom vykonaný akýkoľvek právny úkon písomnou formou vedúci k uzatvoreniu zmluvy. Všeobecné obchodné podmienky sa uzatvorením zmluvy stávajú jej neoddeliteľnou súčasťou.Za písomný úkon sa považuje aj akýkoľvek úkon urobený v elektronickej podobe. Písomne sa na účely týchto všeobecných obchodných podmienok spoločnosti ECO-BAGS, s.r.o. rozumie každý úkon vedúci k uzatvoreniu zmluvy vykonaný elektronicky (emailom či iným technickým spôsobom) na e-mailovú adresu info@eco-bags.sk“ alebo ,,predaj@eco-bags.sk“.

Doručením sa na účely týchto obchodných podmienok spoločnosti ECO-BAGS, s.r.o. rozumie okrem iného aj doručenie v elektronickej podobe na emailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach.

1.4. Informovaním zákazníka sa na účely týchto všeobecnýchobchodných podmienok rozumie zaslanie akejkoľvek informácie v elektronickej podobe na emailovú adresu zákazníka (ktorá je k dispozícii predávajúcemu).

1.5. Podklady priložené k ponukám, ako napr. výkresy, údaje o hmotnosti, katalógy, technické podmienky a podobne, nie sú záväzné pokiaľ tak nie sú výslovne označené predávajúcim.

1.6. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu predávajúceho kupujúci nie je oprávnený previesť práva a povinnosti vyplývajúce zo zmlúv uzavretých medzi kupujúcim a predávajúcim na tretie osoby.

1.7. Zákazník sa zaväzuje, že sa zoznámi so všetkými podmienkami uzatváraného obchodu, týmito všeobecnými obchodnými podmienkami spoločnosti ECO-BAGS, s.r.o., ako aj s ďalšími písomnými dokumentmi, ktoré mu spoločnosť ECO-BAGS, s.r.o. odovzdá.Podpisom zmluvy zákazník potvrdzuje, že sa so všeobecnými obchodnými podmienkami zoznámil.

1.8. Zákazník sa ďalej zaväzuje:

2. Dodacie podmienky

2.1. Dodávky tovarusa uskutočnia na základe písomnej, alebo elektronickej objednávky kupujúceho a jej potvrdenia predávajúcim.

2.2. Objednávka kupujúceho musí obsahovať:

2.3. Potvrdením objednávky kupujúceho zo strany predávajúceho vzniká medzi predávajúcim a kupujúcim záväzkový vzťah v rozsahu objednaného a potvrdeného množstva, druhu a ceny za zmluvne dohodnutých podmienok.

2.4. Dodávka tovaru je splnená dňom jeho odovzdania dopravcovi na prepravu do miesta určenia a následné prevzatie kupujúcim v mieste určenia.

2.5. Dopravu do miesta určenia hradí vždy kupujúci.

2.6. Tovar sa dodáva v balení, ktoré je vhodné pre dohodnutý druh tovaru. Prepravné podmienky sa dohodnú tak, aby nedochádzalo k poškodeniu tovaru počas prepravy na dohodnuté miesto určenia.

2.7. Obaly a náklady na balenie sú zahrnuté v cene tovaru, a nevracajú sa predávajúcemu. Po úhrade kúpnej ceny za dodaný tovar sa stávajú majetkom kupujúceho.

3. Cena

3.1. Cena je stanovená v zmysle cenovej ponuky predávajúceho, s ktorou kupujúci súhlasil.

3.2. Pokiaľ v ponuke a/alebo kúpnej zmluve nie je uvedené inak, pre kúpnu cenu platí doložka „DAP miesto určenia“ (podľa Incoterms 2020).

3.3. Pokiaľ nie je dohodnuté inak, predávajúci si vyhradzuje právo na zvýšenie dohodnutej kúpnej ceny v prípade, že od času, keď bola kúpna zmluva uzatvorená, do času plnenia dodávky došlo k nárastu cien vstupných materiálov, ceny prepravy, alebo energií.

4. Intrakomunitárne dodanie tovaru

4.1. Dodanie tovaru do iného členského štátu EÚ je v súlade s § 43 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov oslobodené od DPH (článok 138 Smernice Rady 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty), ak:

4.2. Kupujúci je povinný oznámiť ECO-BAGS, s.r.o.svoje identifikačné číslo pre DPH číslo, pod ktorým objednáva tovar, vo formulári záväznej objednávky tovaru.

4.3. V prípade, ak je preprava tovaru zabezpečená prepravnou spoločnosťou na účet kupujúceho alebo ECO-BAGS, s.r.o., na účely uplatnenia oslobodenia od DPH je kupujúci alebo osoba ním poverená povinná potvrdiť prijatie tovaru v inom členskom štáte EÚ prostredníctvom riadne vyplneného dokladu o preprave tovaru zo Slovenska do iného členského štátu EÚ (CMR prepravný list, CIM prepravný list, námorný prepravný list, náložný list alebo obdobné prepravné dokumenty). Kupujúci sa zaväzuje potvrdiť deň prijatia tovaru, uviesť meno, priezvisko a podpis osoby, ktorá prijala tovar, pečiatku kupujúceho na príslušnom prepravnom doklade a dodacom liste.

4.4. V prípade, ak prepravu tovaru vykoná kupujúci, potvrdenie o prijatí tovaru kupujúcim alebo osobou ním poverenou musí obsahovať

Dodací list musí byť potvrdený obdobne.

4.5. Kupujúci sa zaväzuje obratom poskytnúť ECO-BAGS, s.r.o.kópiu potvrdeného prepravného dokladu, pokiaľ bolapreprava vykonaná prostredníctvom prepravnej spoločností na účet kupujúceho alebo ECO-BAGS, s.r.o.(pozri bod 4.3 vyššie) alebo doklad o prevzatí tovaru ak prepravu tovaru vykonal kupujúci (pozri bod 4.4 vyššie) a potvrdený dodací list ako je uvedené v bodoch 4.3, 4.4, najneskôr však do 10 dní od prijatia tovaru.

4.6. V prípade, že kupujúci

4.7. ECO-BAGS, s.r.o.jeoprávnený vyúčtovať sankčný poplatok vo výške 100 EUR (slovom „sto euro“) pri zaslaní každej písomnej upomienky na splnenie povinnosti podľa bodu 4.5, a to aj opakovane.

5. Intrakomunitárne dodanie tovaru pri reťazovom obchode

5.1. Tento článok sa uplatní na tovar, ktorý je predmetom viacerých (najmenej dvoch) po sebe nasledujúcich dodaní a ktorý bol odoslaný alebo prepravený zo Slovenska do iného členského štátu EÚ priamo od ECO-BAGS, s.r.o.ku konečnému odberateľovi v reťazci dodaní.

5.2. Kupujúci (vo vzťahu k ECO-BAGS, s.r.o.) sa považuje za prostrednú osobu podľa §13a zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (článok 36a Smernice 2006/112/ES v znení Smernice Rady EÚ 2018/1910), pokiaľ odosiela alebo prepravuje tovar alebo na účet kupujúceho je tovar odoslaný alebo prepravený ECO-BAGS, s.r.o.alebo inou osobou.

5.3. Dodanie tovaru kupujúcemu (prostrednej osobe) je podľa § 43 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov oslobodené od DPH (článok 138 Smernice Rady 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty), pokiaľ kupujúci neoznámi ECO-BAGS, s.r.o.svoje slovenské DPH číslo. Zároveň musia byť splnené podmienky oslobodenia od DPH uvedené v bode 4.1 vyššie a musí byť preukázaná preprava tovaru do iného členského štátu EÚ v súlade s bodmi 4.3 až 4.5 vyššie.

5.4. Kupujúci je povinný oznámiť ECO-BAGS, s.r.o.svoje identifikačné číslo pre DPH číslo, pod ktorým objednáva tovar, vo formulári záväznej objednávky tovaru.

5.5. Body 4.6 a 4.7 vyššie platia primerane.

6. Vývoz tovaru

6.1. Dodanie tovaru do miesta určenia mimo EÚ je v súlade s § 47 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov oslobodené od DPH (článok 146 Smernice Rady 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty), ak bol tovar odoslaný alebo prepravený do miesta určenia na území mimo EÚ

6.2. Na účely uplatnenia oslobodenia od DPH je kupujúci povinný obratom poskytnúť ECO-BAGS, s.r.o.

6.3. Kupujúci sa zaväzuje poskytnúť ECO-BAGS, s.r.o.doklady podľa bodu 6.2 najneskôr do 10 dní od prijatia tovaru.

6.4. V prípade, že kupujúci nepreukáže prepravu tovaru alebo jeho výstup z územia EÚ ako je uvedené v bodoch 6.2 a 6.3 vyššie, dodanie tovaru nemôže byť oslobodené od DPH podľa § 47 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (článok 146 Smernice Rady 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty). V takom prípade je ECO-BAGS, s.r.o.povinný uplatniť na dodanie tovaru slovenskú DPH a kupujúci súhlasí s tým, že túto zaplatí do troch dní od prijatia ťarchopisu. Ďalej kupujúci súhlasí, že za nesplnenie povinnosti podľa bodu 6.2 - 6.3 zaplatí ECO-BAGS, s.r.o.zmluvnú pokutu vo výške rovnajúcej sa prípadnej sankcii, ktorú bude ECO – BAGS, s.r.o.povinný zaplatiť daňovému úradu. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť zmluvnú pokutu v lehote troch dní od obdržania písomnej výzvy k úhradeod ECO-BAGS, s.r.o.

6.5. ECO-BAGS, s.r.o.je oprávnený vyúčtovať sankčný poplatok vo výške 100 EUR (slovom „sto euro“) pri zaslaní každej písomnej upomienky na splnenie povinnosti podľa bodu 6.4, a to aj opakovane.

7. Vývoz tovaru pri reťazovom obchode

7.1. Tento článok sa uplatní na tovar, ktorý je predmetom viacerých (najmenej dvoch) po sebe nasledujúcich dodaní, a ktorý bol odoslaný alebo prepravený zo SR do miesta určenia mimo EÚ priamo od ECO-BAGS, s.r.o.ku konečnému odberateľovi v reťazci dodaní.

7.2. Kupujúci (vo vzťahu k ECO-BAGS, s.r.o.) sa považuje za prostrednú osobu, ak odosiela alebo prepravuje tovar alebo na účet kupujúceho je tovar odoslaný alebo prepravený ECO-BAGS, s.r.o., alebo inou osobou.

7.3. Dodanie tovaru do miesta určenia mimo územia EÚ je podľa § 47 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov oslobodené od DPH (článok 146 Smernice Rady 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty), ak bol tovar odoslaný alebo prepravený do miesta určenia na území mimo EÚ

Od DPH nie je oslobodené dodanie tovaru do miesta určenia mimo EÚ, ak je jeho odoslanie alebo preprava uskutočnená na účet inej osoby ako ECO-BAGS, s.r.o., alebo kupujúci (prostredná osoba).

7.4. Ustanovenia článkov 6.2 – 6.5 platia primerane.

7.5. Ustanovenia článkov 6.4 – 6.5 platia aj v situácii, keď kupujúci (prostredná osoba) neoznámi ECO-BAGS, s.r.o., že odoslanie alebo preprava tovaru sa uskutoční/la na účet inej osoby ako kupujúceho (prostrednej osoby).

8. Dodávky

8.1. Miestom plnenia zmluvných dodávok predávajúceho je sídlo kupujúceho, pokiaľ nie je písomne dohodnuté inak.

8.2. Kupujúci nie je oprávnený vyviezť predmetný zmluvný tovar do tretích krajín bez písomného súhlasu predávajúceho.

8.3. Pokiaľ nebude v ponuke a/alebo v kúpnej zmluve výslovne dohodnuté inak, dodacie lehoty v nich uvedené sa považujú za približné a ich nedodržanie sa nepovažuje za podstatné porušenie zmluvy.

8.4. Predávajúci je oprávnený dodať tovar v čiastkových dodávkach s možnosťou dodať tovar aj pred dohodnutou dodacou lehotou v prípade, že predávajúci poskytne písomný plán doručenia, v ktorom budú uvedené zmeny oproti pôvodnému plánu.

9. Platba za tovar

9.1. Všetky ceny tovarov sú v cenovej ponuke uvedené bez DPH. Predávajúci je povinný vystaviť kupujúcemu faktúru, a to najneskôr do 3 dní od splnenia dodávky a faktúru odoslať najneskôr do 3 pracovných dní od dodania tovaru. Kupujúci je povinný objednaný tovar prevziať a uhradiť kúpnu cenu za tovar.

9.2. V prípade, že kupujúci neuhradí dlžnú čiastku v stanovenom čase, kupujúci je povinný oznámiť predávajúcemu konečný termín úhrady dlžnej čiastky.

9.3. V prípade, že je kupujúci v omeškaní s úhradou záväzkov, je predávajúci oprávnený účtovať kupujúcemu zmluvnú pokutu za obdobie od dňa splatnosti dlžnej sumy až do jej úplného uhradenia a to vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý začatý deň omeškania,pričom právo predávajúceho požadovať po kupujúcom náhradu týmto spôsobenej škody presahujúcej zmluvnú pokutu tým nie je dotknuté.. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť zmluvnú pokutu v lehote troch dní od obdržania písomnej výzvy k úhrade od ECO-BAGS, s.r.o.

9.4. V prípade, že bude kupujúci v omeškaní s úhradou záväzkov, je predávajúci oprávnený odmietnuť ďalšie dodávky tovaru až do doby, než bude zo strany kupujúceho celá dlžná čiastka za odobraný a nezaplatený tovar uhradená. Tento postup zo strany predávajúceho sa v takom prípade nepovažuje za porušenie zmluvy.

9.5. Platbu možno považovať za uhradenú len v prípade, že na účet predávajúceho bude pripísaná dlžná suma v plnej výške a táto suma bude predávajúcemu plne k dispozícii.

9.6. Ak nie je ustanovené inak, predávajúci neposkytuje kupujúcemu žiadnu zľavu za platbu alebo kompenzačné úroky pri platbe vopred.

9.7. Predmet ponuky, kúpnej zmluvy – tovar dodaný predávajúcim – zostáva vlastníctvom predávajúceho až dovtedy kým kupujúci splní všetky svoje záväzky voči predávajúcemu, najmä kým neuhradí kúpnu cenu v plnej výške.

10. Vlastnosti tovaru

10.1. Vlastnosti papierových vreciek zodpovedajú požiadavkám Potravinového kódexu Slovenskej republiky.

10.2. Papierové vrecká nie sú znečistené ani mechanicky poškodené.

10.3. Jednotlivé vrecká nie sú zlepené vnútri. Vo zväzku nie sú zlepené medzi sebou, ak nejde o ojedinelé zlepy, ľahko oddeliteľné vejárovitým rozhrnutím zväzku rukou bez natrhnutia papiera.

10.4. Tlač a farba tlače zodpovedajú schválenej predlohe.

10.5. Materiály určené na výrobu papierových vreciek zmyslovo neovplyvňujúzabalené potraviny. Tovarpri skúške posudzovania zmeny chuti a vône zabalenej potraviny (priamy styk) vyhovuje stupňu 1 STN EN 1230-1 a STN EN 1230-2.

10.6. Všetky materiály určené na výrobu vreciek sú zdravotne nezávadné.

10.7. Rozmery papierových vreciek sa kontrolujú oceľovými meradlami s milimetrovým delením (STN 25 1104).

10.8. Pri rozmeroch vreciek sú dovolené odchýlky v mm pri šírke, dĺžke a bočnom záhybe.

10.9. V počte dodávaných kusov sú povolené nasledovné odchýlky:

10.10. Lepenie vrecúšok sa skúša odtrhnutím papiera na mieste zlepu, pričom sa povrch papiera musí porušiť.

11. Vyššia moc

11.1. Ak nastane situácia, ktorú nebolo v čase podpísania zmluvy možné predvídať a ktorá spôsobuje prekážku na strane predávajúceho pri plnení jeho zmluvných povinností, je predávajúci oprávnený posunúť termín plnenia o čas, ktorý prekážka trvala a o primeraný čas potrebný na začatie jeho bežnej prevádzky.

11.2. Vyššia moc zahŕňa aj udalosti, ktoré sú mimo kontroly predávajúceho, napr. vojny, vzbury, nepokoje, štrajky, epidémie, rôzne opatrenia úradov, prírodné katastrofy, oneskorené dodávky materiálov a dodávok nespôsobené predávajúcim a podobné udalosti vyššej moci, ktoré zasahujú do plnenia zmluvných záväzkov predávajúceho.

12. Záruka, zodpovednosť za vady tovaru a reklamácie

12.1. Kupujúci sa zaväzuje pri prevzatí tovaru vykonať kontrolu dodaného tovaru. O zistených zjavných vadách pri odbere sa zaväzuje bez zbytočného odkladu podať správu predávajúcemu s doložením potrebných dôkazov.

12.2. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar v okamihu jeho prijatia kupujúcim v mieste dodania tovaru, ako aj za vady, spôsobené porušením povinností predávajúceho.

12.3. V prípade kvalitatívnej reklamácie musí zákazník reklamovanú dodávku pozastaviť v sklade. Predávajúci si vyhradzuje právo do 7 pracovných dní od prijatej písomnej reklamácie vykonať obhliadku reklamovaného tovaru. V prípade, že zákazník dodávku nepripravil na obhliadku, nebude reklamácia uznaná.

12.4. Štandardná lehota pre posúdenie oprávnenosti reklamácie je 30 dní po jej oficiálnom prijatí. V tejto lehote je predávajúci povinný informovať kupujúceho o výsledku posúdenia. Kupujúci musí reklamáciu poslať poštou, alebo elektronickou poštou. V prípade vadnéhotovaruje potrebné poslať oficiálnu žiadosť s minimálne 10 vzorkami z každej šarže tovaru.

12.5. Kupujúci je povinný reklamovať zjavné vady tovaru, ako aj dodané množstvo tovaru v lehote 7 dní od prevzatia tovaru. V prípade skrytých vád je lehota na reklamáciu 12 mesiacov od dátumu dodania tovaru kupujúcemu.

12.6. Ak ide o neodstrániteľné vady, kupujúci má právo na výmenu tovaru a/alebo primeranú zľavu z ceny tovaru. V prípade chýbajúceho množstva tovaru predávajúci následne dodá chýbajúce množstvo a/alebo vystaví dobropis ku kúpnej cene v rozsahu chýbajúceho množstva tovaru.

12.7. Predávajúci zodpovedá len za priame škody, ktoré vznikli v dôsledku alebo v súvislosti s porušením jeho zmluvných záväzkov s obmedzením do výšky zodpovednosti predávajúceho tak, ako je stanovené v tomto článku nižšie. Predávajúci nie je zodpovedný za akékoľvek nepriame škody, ušlé zisky, zmluvné pokuty, straty obchodných príležitostí, ako ani za prípadné iné nároky, vznesené tretími stranami. Predávajúci a kupujúci sa týmto dohodli, že povinnosť predávajúceho na náhradu škody podľa týchto všeobecných obchodných podmienok sa bude riadiť pravidlami dohodnutými v tomto článku a bude obmedzená do výšky fakturovanej hodnoty vadného tovaru.

12.8. Kupujúci a predávajúci týmto potvrdzujú, že vyššie uvedené obmedzenia predstavujú maximálnu výšku možných škôd, ktoré predávajúci ako povinná strana predvídal alebo mohol predvídať ako možný dôsledok porušenia svojej povinnosti v čase založenia zmluvného vzťahu s prihliadnutím na skutočnosti, ktoré predávajúci ako povinná osoba vedel alebo mal vedieť pri dodržaní odbornej starostlivosti.

12.9. Ak si kupujúci nárokuje odškodnenie za utrpené škody, oficiálnu žiadosť musí poslať poštou alebo e-mailom s riadnym popisom porušenia a požadovanú sumu náhrady škody. Predávajúci posúdi takúto žiadosť a kupujúcemu čo najskôr pošle oficiálne vyjadrenie.

12.10. Ak sa z dôvodu vadnéhotovarukupujúci rozhodne dobrovoľne stiahnuť svoje výrobky (aj keď to nie je potrebné, a vadnýtovarmožno nahradiť iným vhodným spôsobom), kupujúci nemá nárok žiadať od predávajúceho náhradu nákladov a/alebo výdavkov súvisiacich s alebo spôsobených takýmto dobrovoľným stiahnutím.

13. Záverečné ustanovenia

13.1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti ECO-BAGS, s.r.o. majú prednosť pred prípadne odlišným prehlásením osôb, ktoré vystupujú v meneECO-BAGS, s.r.o., ibaže by toto odlišné prehlásenie bolo vykonané písomne a bolo podpísané osobou, ktorá je v zmysle príslušných právnych predpisov oprávnená konať v mene ECO-BAGS, s.r.o.

13.2. Odlišné dohody, ktoré obsahuje písomná zmluva (resp. písomná objednávka riadne potvrdená ECO-BAGS, s.r.o.), uzatvorená medzi ECO-BAGS, s.r.o. a zákazníkom, majú prednosť pred ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok.

13.3. Všetky práva a povinnosti kupujúceho a predávajúceho vyplývajúce z ich zmluvných záväzkov, alebo vo vzťahu k nim, alebo ich porušenia, zániku alebo neplatnosti neupravené týmito podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami právnych predpisov Slovenskej republiky, najmä ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných jej všeobecne záväzných právnych predpisov, a to bez ohľadu na kolízne normy.

13.4. Kupujúci a predávajúci sa zaväzujú riešiť prípadné spory, nezhody alebo nároky vyplývajúce z ich zmluvných záväzkov alebo súvisiace s nimi alebo z ich porušenia, zániku alebo neplatnosti v prvom rade vo forme rokovaní, aby predišli súdnemu sporu a tieto vyriešili vzájomnou dohodou. Ak príslušné zmluvné strany nedospejú k dohode, spor, nezhody alebo nároky vyplývajúce z ich zmluvných záväzkov alebo súvisiace s nimi alebo z ich porušenia, zániku alebo neplatnosti budú riešené pred príslušným súdom predávajúceho.

13.5. Tieto Všeobecné obchodné podmienky v plnom rozsahu nahrádzajú doteraz platné a účinné Všeobecné obchodné podmienky. Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 01.06.2023.

ECO-BAGS,s.r.o.

Používame súbory cookies pre zlepšenie funkčnosti našich stránok. Používaním webstránok eco-bags.sk nám dávate súhlas s ich používaním na uloženie informácií. Viac informácií OK
xxs
xs
s
m
l
xl