ochrana osobných údajov

V spoločnosti Eco-Bags spol. s r. o. je ochrana osobných údajov zabezpečená v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (tzv. GDPR - General Data Protection Regulation), a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. S účinnosťou od 25. mája 2018 je tak zaistený výkon práv dotknutých osôb a kontrola nad spracúvaním ich osobných údajov.

Práva dotknutých osôb

Dotknutá osoba má, bez ohľadu na právny základ spracúvania osobných údajov, právo na prístup k osobným údajom, právo na ich opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania a právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, alebo právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

Spôsob dotknutej osoby uplatniť svoje právo

Dotknutá osoba môže realizovať svoje práva podaním žiadosti, a to:

- emailom na adresu ochranaou@eco-bags.sk alebo
- zásielkou doručenou na adresu sídla spoločnosti Eco-Bags spol. s r. o., uvedenú v záložke Kontakt.


Eco-Bags spol. s r. o. poskytuje dotknutej osobe pri uplatňovaní jej práv súčinnosť.

Eco-Bags spol. s r. o. môže požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie totožnosti dotknutej osoby, ak má oprávnené pochybnosti o totožnosti fyzickej osoby podávajúcej žiadosť.

Ak je žiadosť zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä pre jej opakujúcu sa povahu, Eco-Bags spol. s r. o. môže odmietnuť konať na základe žiadosti dotknutej osoby, alebo môže požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady vynaložené na vybavenie žiadosti. Inak sa informácie (v zmysle § 29 ods. 5 zákona č. 18/2018 Z. z.) poskytujú bezodplatne.

Eco-Bags spol. s r. o. poskytne dotknutej osobe informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe žiadosti podľa § 21 až 28 zákona č. 18/2018 Z. z., bez zbytočného odkladu a v každom prípade do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Uvedená lehota sa môže v prípade potreby predĺžiť o ďalšie dva mesiace, pričom sa zohľadní komplexnosť žiadosti a počet žiadostí. Eco-Bags spol. s r. o. informuje o každom takomto predĺžení dotknutú osobu do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi zmeškania lehoty. Ak dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa podľa možnosti poskytnú elektronickými prostriedkami, pokiaľ dotknutá osoba nepožiadala o iný spôsob.

V prípade, ak by Eco-Bags spol. s r. o. neprijal opatrenia na základe žiadosti dotknutej osoby, bezodkladne a najneskôr do jedného mesiaca od doručenia žiadosti neinformuje dotknutú osobu o dôvodoch nekonania, má dotknutá osoba možnosť podať sťažnosť dozornému orgánu, uplatniť súdny prostriedok nápravy a podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z..

Eco-Bags spol. s r. o. oznámi každému príjemcovi, ktorému boli osobné údaje poskytnuté, každú opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov uskutočnené podľa § 22, 23 a 24 zákona č. 18/2018 Z. z., pokiaľ sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie. Prevádzkovateľ o týchto príjemcoch informuje dotknutú osobu, ak to dotknutá osoba požaduje.

Plnenie informačnej povinnosti voči dotknutým osobám

Zásady spravodlivého a transparentného spracúvania osobných údajov si vyžadujú, aby dotknutá osoba bola informovaná o existencii spracovateľskej operácie a jej účeloch. Informácie súvisiace so spracúvaním osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby spoločnosť Eco-Bags spol. s r. o. dotknutej osobe poskytuje v čase získavania osobných údajov od dotknutej osoby, alebo ak sa osobné údaje získali z iného zdroja, v primeranej lehote po získaní osobných údajov v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov.

xxs
xs
s
m
l
xl